Türkiye'de bir ilk!

"Bağımsız editör, tarafsız destek."

Editör, ebeveyni yazar olan kitabın öğretmenidir...

HİZMETLERİMİZ

HİZMET ALANLARI

 

Bir fikrin kitaplaşmasına karar verilmesinden yazımına, düzeltilmesinden iç dizaynı ve kapak tasarımına kadar olan bütün süreçlerde; henüz karalamaya başlamış yazardan profesyoneline, yayınevlerinden dergilere ve özel kuruluşlardan kamu kurumlarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermekle birlikte hizmetlerimizi; "birincil", "ikincil" ve "tamamlayıcı" olmak üzere üçe ayırabiliriz.

Birincil hizmetlerimiz "editörlük" ve "çeviri"dir. İkincil hizmetlerimizi de "yazarlık" ve "lektörlük" oluşturmaktadır. Tamamlayıcı hizmetlerimizde ise kapak tasarımı, mizanpaj, çizim, e-kitap, ses deşifre, dizgi, röportaj, tasarım, tanıtım, eğitim ve yayın gibi alanlar bulunmaktadır.

-------------

Yayın, dağıtım, tanıtım ve eğitim konularında ücretsiz danışmanlık için bizimle 7/14 (her gün 09.00-23.00 saatleri arasında) iletişim kurabilirsiniz.

216 642 70 30 - 505 926 22 11

danisman@kitapeditoru.com.tr

 

HİZMET TANIMLARI

 

EDİTÖRLÜK

Geliştirici Editörlük: Editör, imla ve noktalama hatalarını, yazım yanlışlarını ve kurgusal tutarsızlıkları gidermenin yanında, olay örgüsü ve karakter oluşturma gibi konuları da inceler. Yazara kaynak önerisinde bulunur ve gerekli görürse konu ile ilgili araştırma yapıp sonuçlarını yazarla paylaşır. Böylece çalışmayı yazarla birlikte sıfırdan ele alarak çıtayı mümkün olduğunca yükseltmeye çalışır. Geliştirici editörlükte, metni hatasız hale getirmeye ek olarak; hatalı olmayan ifadeler için de öneriler sunulur.

Metin Editörlüğü (redaksiyon): İmla ve noktalama hatalarını, yazım yanlışlarını ve kurgusal tutarsızlıkları gideren editör, kelime ve cümle bazında önerilerde bulunduktan sonra, yazarla koordineli bir şekilde gerekli düzeltmeleri yapar ve son okumasını da tamamlayarak işlemi sonlandırır. Redaksiyonun temel amacı, metni hatasız hale getirmektir.

Son Okuma Editörlüğü (tashih): Kitap, dergi veya gazete editörünün metin üzerindeki çalışması bittikten sonra, gözden kaçan olası hatalar için, bir başka editör son bir kez daha metni okur...

Çeviri Editörlüğü: Yabancı dillerden Türkçeye aktarılan metinlerdeki anlam kaymalarını ve bozukluklarını, çelişkileri tespit edip onarmaya ve akıcılığı sağlamaya çalışan editör, orijinal metne sadık kalarak çeviriye konu olan iki dili, anlamsal bütünlükleri içinde uyumlandırmaya çalışır...

Dergi Editörlüğü: Derginin yazım ve noktalama kurallarına uygun hale getirilmesinin yanında, konu tutarlılıklarının incelenmesinden iç-dış tasarımına kadar olan tüm süreçlerde danışmanlık yapan editörümüz; bir "hedef kitle okuru" gözüyle de niteliksel değerlendirmelerde bulunur...

Tez Düzenleme: Editör, yazımı tamamlanmış bir tezin, uygun tez yazım kılavuzunu gözeterek, genel olarak tamamını (sayfa marjinleri, puntolar, başlıklar, girintiler, madde işaretleri, alt alta numaralandırma, satır başlık aralıkları, hizalama vb. işlemler ile özet, abstract, içindekiler, tablo, şekil, kısaltma, ana bölümler, alt başlıklar, gelişme, sonuç kısımlarının sıralandırılması) düzenler; tezin sonunda yer alacak olan kaynakça kısmındaki referansları ve sayfalardaki alıntıları(dipnot isteniyorsa dipnota çevrilmesi, metin içi gösterimi isteniyorsa metin içinde yazılması) uygular ve metnin dil bilgisi kurallarına göre redaksiyonunu yapar...

Editörler bölümünden size uygun editörü seçerek ücret hesaplama yapabilir ve taksit imkanlarından faydalanabilirsiniz.

 

LEKTÖRLÜK

Dosya Değerlendirme (lektörlük): Yazılarının veya şiirlerinin yayımlanmaya uygun olup olmadığını, genel hatlarıyla eksiklerini ve güçlü yanlarını öğrenmek isteyen yazarların çalışmalarını sistemimizdeki saygın birçok şair, yazar, akademisyen ve editöre okutarak yorumlarını alıyor; ister kendileri için ister "Kitap Editörü" güvencesinde gazete, dergi veya yayınevlerine referans olarak gösterebilmeleri için bir değerlendirme formuyla kendilerine sunuyoruz...

Lektörler bölümünden size uygun lektörü seçerek ücret hesaplama yapabilir ve taksit imkanlarından faydalanabilirsiniz.

 

ÇEVİRİ

Edebi Çeviri: Edebiyata yatkın çevirmenlerimiz, orijinal metni, edebi bir dil kullanarak çevirmektedir.

Kitap Çeviri: Çevirmenlerimizin; akademik, bilimsel veya uzmanlık gerektiren herhangi bir konuyla ilgili yaptığı kitao çevirisidir.

Teknik Çeviri: Çevirmenlerimiz; akademik, bilimsel veya uzmanlık gerektiren herhangi bir konuyla ilgili yaptığı çeviridir.

Çeviri Kontrol: Çevirmenlerimiz, çevirisi yapılmış bir metindeki çeviri hatalarını gidererek çalışmayı aslına uygun hale getirir.

Çevirmenler bölümünden size uygun çevirmeni seçerek ücret hesaplama yapabilir ve taksit imkanlarından faydalanabilirsiniz.

 

YAZARLIK

Proje Yazarlığı: Yazarlarımız, istenen konuda gerekli araştırmayı yaparak kişi ya da kurumun talebi doğrultusunda roman, öykü, seçki, derleme vb. türlerde, amaca uygun kitaplar hazırlarlar.

Biyografi Yazarlığı: Yazarlarmız, biyografi ekibimizin topladığı materyaller (yazı, ses kaydı, fotoğraf vb.) doğrultusunda, söz konusu yaşam öyküsünü, biyografi türüne uygun bir üslupla kiptalaştırırlar.

Senaryo Yazarlığı: Yazarlarımız, belirli bir düşünceyi senaryo olarak yazar veya yazılı bir metni senaryolaştırırlar.

Üsluplandırma: Yazarlarımız, herhangi bir metni, içeriğine bağlı kalarak, farklı bir üslupla ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yeniden yazarlar.

Yazarlar bölümünden size uygun yazarı seçerek ücret hesaplama yapabilir ve taksit imkanlarından faydalanabilirsiniz.

 

TAMAMLAYICI HİZMETLER

Çizim (illüstrasyon): Kitabın iç sayfalarında kullanılmak üzere yapılan resimleme işlemidir.

Kapak Tasarımı: Kitap için kapak tasarlama işlemidir.

Mizanpaj: Kitabın; uygun ölçülerde, uygun yazı karakterleriyle düzenlenerek baskıya hazır hale getirilmesidir.

E-kitap: Kitabın, elektronik kitap formatına aktarılmasıdır.

Tasarım: Kitapla bağlantılı olarak; broşür, kartvizit, afiş veya yazar web sayfası tasarlama ve uygulama işlemidir.

Tanıtım (PR): Kitabın her türlü tanıtımı için yapılan faaliyetlerdir.

Ses Deşifresi: Cihazlara kaydedilmiş seslerin, bilgisayara yazılma işlemidir.

Dizgi: Elle yazılmış bir metnin, bilgisayar ortamına aktarılmasıdır.

Röportaj: Kitaplaştırılacak olan düşüncelerin, ses kayıt cihazına kaydedilmesidir.